Školení řidičů referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí  především vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

 

Ze Zákoníku práce jednoznačně vyplývá, že školení a ověření znalostí řidičů se musí zúčastnit každá osoba, která fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a 9 míst k sezení včetně místa řidiče. V praxi se tato povinnost tedy vztahuje například i na zaměstnance, který řídí vozidlo (služební či soukromé) na pracovní cestě (tzv. řidič referent). Školení a ověření znalostí řidičů musí rovněž absolvovat i zaměstnanec, který při výkonu práce řídí vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu, například na nádvoří objektu veřejně nepřístupného.

 

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

 

Aby školení řidičů podle Zákoníku práce mohlo zdokonalovat odbornou způsobilost řidičů, měl by zaměstnavatel zajistit každoroční proškolení zaměstnanců, kteří řídí vozidlo, přestože v ZP § 103 odst. 3 je pouze obecně stanoveno, že školení musí být pravidelně opakováno, pokud to vyžaduje povaha rizika a jeho závažnost. Stále více je snaha zaměstnavatelů školit řidiče až jednou za dva roky nebo elektronickou formou, i když ZP § 106 odst. 1 stanoví, že zaměstnanec má právo na informace o rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením a také, že informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

 

V § 349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

 

I řidiči referenti podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. příl. 1 odst. 3 musí dodržovat maximální dobu řízení 4,5 hodiny, potom musí být řízení přerušeno z důvodu bezpečnostní přestávky na dobu nejméně 30 minut, během které nesmí vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, a proto musí vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení a o čerpání bezp. přestávek. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec tyto povinnosti dodržoval.

 

Platnost školení – řidič je povinen zúčastnit se školení při nástupu do zaměstnání a potom vždy 1x v kalendářním roce.

 

Po absolvování získá každý zaměstnanec doklad o absolvování školení odborné způsobilosti řidičů.

 

Školení řidičů referentů provádíme jak v prostorách autoškoly  tak i v prostorách zákazníka.