Bodový systém, Psychotesty

 

Systém bodového hodnocení řidičů

 

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla, nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští.

 

Bodový systém (bodové hodnocení) slouží  jako nástroj, jímž je vynucováno dodržování pravidel provozu.

 „Trestné“ body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla. Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán. Řidičský průkaz vydaný jiným státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky a ministerstvo sdělí tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

 

Vrácení řidičského oprávnění

O vrácení řidičského oprávnění můžete požádat po jednom roce ode dne, kdy nabylo právní moci uložení sankce za přestupek nebo trestný čin, pokud netrvá trest zákazu činnosti řízení uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Žádost se podává písemně u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je přezkoušení z odborné způsobilosti a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní. Přezkoušení se skládá z předpisů pravidel silničního provozu (test na počítači), jedné nebo více otázek z praktické údržby vozidla a praktické jízdy. Dnem vrácení řidičského oprávnění podléháte novému bodovému hodnocení - původních 12 bodů se odečte a body se počítají znovu od nuly, začínáte znovu s „čistým bodovým kontem“.

 

Žádost o výpis z bodového hodnocení www.novybydzov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10716&id_dokumenty=11095

Žádost o vrácení řidičského oprávnění www.novybydzov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10716&id_dokumenty=11093

Žádost o výpis z EKŘ www.novybydzov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10716&id_dokumenty=11097

 

 

Dopravně psychologické vyšetření

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) § 87a se dopravně psychologickému vyšetření musí podrobit:

 

odst.1) držitelé řidičského oprávnění pro sk. C1+E, C, C+E nad 7,5t, D1+E, D, D+E

 

odst.2) před zahájením výkonu činnosti

           před dovršením věku 50 let a to nejdříve šest měsíců před dovršením a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let

 

odst.3) osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

            a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů

            b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu ŘMV

            c) správním orgánem uložené sankce spočívající v zákazu ŘMV na dobu nejméně 6 měsíců

            d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se ŘMV

 

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog s udělenou akreditací od ministerstva.

 

Přehled udělených akreditací k provádění dopravně psychologického vyšetření rozdělených podle krajů najdete zde:

www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/38840DA5-0401-42CA-AA67-4E28610105F6/0/1122014_krajske.pdf